Aydınlatma Metni

www.evdegerlendir.com(Bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) olarak, 6698 Sayılı Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve Web

Sitesi’nın kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve

ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Web Sitesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda

işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını

ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek

veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

E-posta            : [email protected]

İnternet sitesi   : www.evdegerlendir.com

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek

Kurumsal iletişimi sağlamak

Web Sitesi güvenliğini sağlamak

İstatistiksel çalışmalar yapabilmek

İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin

yerine getirilmesini sağlamak

Web Sitesi ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak

Yasal raporlamalar yapmak

İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine

getirmek

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA

AMACI

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme

şartları ve amaçları çerçevesinde, Web Sitesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin

beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve

tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Web Sitesi tarafından sunulan ürün ve

hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması

ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Web Sitesi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin

gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş

süreçlerinin yürütülmesi, Web Sitesi’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Web

Sitesi’nin ve Web Sitesiyle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş www.evdegerlendir.com

güvenliğinin temini amaçları dahilinde Web Sitesinin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili

kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel veriler; internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı

telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda

toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması

nedeniyle saklanması,

Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması

Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Web

Sitesinin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması

Kişisel verilerin Web Sitesinin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

amacıyla saklanması

Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi

Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri

sahiplerinin açık rızasının bulunması

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve Web Sitesi’ne başvurarak kendisiyle

ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın

giderilmesini talep etme

Saygılarımıza;